Hlavní menu:

Podmenu:Kolaudace zvonu

Základní směrnice pro kolaudaci zvonu

A. Zvuk zvonu

Základem budiž a1 = 435 Hz, odchylky v osminách půltónu (1/16 tónu).

V oblasti principálové řady alikvotních tónů se vyžaduje:

  1. Zřetelný a jednoznačný nárazový tón (dále NT), který je tónem hlavním a základním, k němuž jedině mají všechny ostatní zvukové prvky svůj vztah.
  2. Alikvotní prima musí souhlasit s NT.
  3. Čistá spodní oktáva, vrchní kvinta a oktáva.
  4. Jasně vybarvená tercie mollová či durová.

Z mixturních alikvotních tónů se požaduje podle velikosti zvonu durová decima, čistá duodecima a superoktáva. Vyskytnou-li se i jiné hlasy, jako IX, XI, XIII, nesmí rušivě vystupovat a nemohou tvořit menší interval než půltón.

Rušivé prvky, objevující se někdy na přechodu z principálových do mixturových hlasů, mohou být důvodem k neschválení zvonu. Poněvadž mixtury mají velký význam pro lehký ozev, a tudíž pro vlastní rozvinutí a uplatnění zvuku, je třeba jim věnovat zvláštní pozornost.

Přípustné výškové tolerance u alikvotních tónů:

I+2-3
VIII+4-3
III+2-2
V+6-4

B. Rezonance - vyznívání zvonu

Na přiměřeně dlouhém, vyrovnaném a klidném doznívání zvuku zvonů po nárazu srdce je nutné trvat v rozpětí této zásadní stupnice:

VIIII-III
c1120 s30 s
f195 s25 s
a180 s22 s
cis260 s17 s
f255 s12 s
a240 s10 s

Při zvučnosti zvonu se posuzuje:

  1. Úměrně dlouhé a silné vyznívání po úderu. Nestačí tedy jen doznívání spodní oktávy.
  2. Dobrý ozev všech alikvotních tónů na ladičku.
  3. Lehký ozev zvonu a přechod z principálů do mixtur bez zlomu. Zvony nedostatečně zvučné s event. zdvojenými alikvotními tóny nutno zamítnout.

C. Technické náležitosti zvonu

Označení zvonových žeber při váze pro zvon a1:

těžké1150 kgPtáčkovo
střední450 kgManouškovo
lehké340 kgColbachiniho

Oktávová váha se pohybuje cca 8,5-krát směrem nahoru i dolů. V případě spojení nových zvonů se zvonem starým je třeba volit žebro podle zachovaného zvonu starého.

Materiál zvonu

Zvonovina vyžaduje 78 % mědi a 22 % cínu. Přípustná tolerance je ą 1 %. Cín však nikdy nesmí klesnout pod 20 %. Odlití zvonu musí být čisté, bez bublin a pórovitých kazů. Povrch zvonu nesmí být broušen nebo pilován, nýbrž jen očištěn pískem a vodou. Je přípustná povrchová konzervace vosky.

Příslušenství zvonu

Rytmus a dynamika zvonu, jakož i zvukové uplatnění je závislé na příslušenství zvonu a způsobu jeho zavěšení. Definitivní schválení zvonu může být proto provedeno až na věži.
Použití hluboko položených (zalomených) os je přípustné pouze spolu s odpovídajícím zavěšením srdce.
U starých zvonů se požadují jen dubové závěsné hlavice. Z důvodů fyzikálně-akustických se doporučují užívat i u nových zvonů.

Srdce

Obuškovité srdce má mít průměr hrušky 4/3 síly nárazového věnce, váhu 2,5% - 4% váhy zvonu. Výpustka srdce má mít délku rovnající se síle nárazového věnce.

Pro posouzení rytmu zvonů slouží tato tabulka počtu úderů v minutě:

Zvon o váze

váhaúderů/min
2000 kg45
1500 kg49
1000 kg52
500 kg56
300 kg58
150 kg61
100 kg64

D. Soubor zvonů

Hlavním hlediskem hodnocení souboru zvonů je intervalový poměr NT. Zvony, které nárazovými tóny vybočují ze žádoucí dispozice, je třeba zamítnout. Tolerance u zvonů disponovaných v rozsahu sexty je 3/8 půltónu s přihlédnutím ke skutečnosti, že na zvětšení intervalu je lidské ucho méně citlivé než na zúžení. U větších rozsahů (nad oktávu) je žádoucí malá gradace (zvětšení intervalů až o 2/8 půltónu). Nejasné intervaly mezi jednotlivými zvony nebo vystupující disonantní alikvotní tóny jsou důvodem k neschválení rušivě znějících zvonů. Jestliže je zvuk některého zvonu souboru příliš výrazný, nebo naopak zaniká, musí být vada odstraněna vhodným technickým vybavením. Kdyby se tyto úpravy nesetkaly s uspokojivým výsledkem, je nutno takový zvon zamítnout.

Případná změna ladění v dispozici melodickou je možná, nedoporučuje se však obrat k dispozici harmonické.

E. Závěr

Při konečném hodnocení je třeba posoudit všechny vlastnosti zvonu. Menší nedostatky u alikvotních tónů mohou být vyváženy mimořádně dobrým ozevem a zvučností zvonu. Také u souborů je možno shovívavě posuzovat (s výjimkou zvonové hry) přesnost melodie NT, jsou-li zvony jinak vyhovující.
Staré historicky cenné zvony vyžadují zvláštní péči. Je-li ku starému zvonu pořizován zvon nový, je možné požadovat u nového zvonu speciální přizpůsobení alikvotních tónů a originální žebro. Obtížnost zapojení starých zvonů mezi zvony nové nemůže být nikdy důvodem k přelití starých zvonů.
Před renovací puklých zvonů a jinými opravami starých, historicky cenných zvonů nebo při doplňování souborů takových zvonů novými díly je třeba vyžádat si před započetím prací pokyny kampanologa - soudního znalce (viz výnos Ministerstva kultury č. 52994/1955).

Při stanovení těchto směrnic bylo přihlédnuto k usnesení německých kampanologů a zvonařů na Deutscher Glockentag Limburg 6.-9. června 1951 a potvrzených na sjezdu kampanologů a zvonařů v Norimberku 5.-8. června 1956.

V Praze, dne 18. září 1959

(Vydal Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze jako směrnici č. 4491/1959)


© Design, redakční systém: Webdesignum 2008-2010